Hizmetler

Periyodik muayene, yangın tesisatı  periyodik kontrolleri, kaldırma iletme ekipmanları periyodik  kontrolü, basınçlı kaplar periyodik muayenesi   isg ortam ölçümleri, toz, gürültü, kişisel maruziyet ölçümleri, aydınlatma ölçümü, termal konfor, VOC ,  Atex tesis, ekipman-exproof ekipmanları periyodik kontrolleri, Raf periyodik kontrolleri, takım tezgahları muayenesi, deneyimli personellerimizce  akredite rapor sunularak yapılmaktadır.

Times Uluslararası Belgelendirme firması Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten ulusal yeterliliklere göre Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur ve Mesleki Yeterlilik Belgesi verme hakkına sahiptir..
4 Nisan 2015 tarihinde yasalaşan 6645 sayılı kanun ile MYK ( Mesleki Yeterlilik Kurumu ) Kanununda önemli düzenlemeler değişiklikler yapıldı.
Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri kuşkusuz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen kapsamlarda meslekler olmuştur. Kanunda“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.” İbaresi yer almaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge zorunluluğu getirilmiştir. ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilerek personel belgelendirme kuruluşu olmaya hak kazanmıştır. Detaylı bilgi için MYK adresini inceleyebilir ayrıca ulusal yeterliliklere de ulaşabilirsiniz.

Times Uluslararası Belgelendirme 10.06.2022 tarihinde AB-0409-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 28.10.2022 tarihinde YB-0326 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.
Şu an mevcut kapsamımızla
• Makine Bakımcı Seviye 3
• Makine Bakımcı Seviye 4
• Makine Montajcı Seviye 4
• Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3
• Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4
• İşletme Elektrik Bakımcı Seviye 5
• NC/CNC Tezgah işçisi Seviye 3
• Tornacı Seviye 3
• Elektrik Tesisatçısı Seviye 3
• Elektronik ve Elektrikli ürünler Servisçisi Seviye 4
• Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı Seviye 4
• Cep Telefonu Tamir, Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
• Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
• Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5
• Servis Aracı Şoförü Seviye 3
• Şehir içi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü Seviye 3
• Motosikletli Kurye Seviye 3
• Endüstriyel Taşımacı Seviye 3
• Emlak Danışmanı Seviye 4
• Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5
ulusal yeterliliklerinde personel belgelendirme yapabilmekteyiz.
Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız

CE BELGESİ
Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) serbest dolaşımda bulunan birçok üründe CE harflerini görürüz. Avrupa’ ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Topluluğu içerisinde satın aldığınız elektronik kart ,yeni bir mobil telefon, beyaz eşya, televizyon veya renkli kalemlere CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

PERİYODİK
KONTROL
Hangi ekipmanlara periyodik kontroller yapılmalıdır? Periyodik muayenelerde akreditasyon niçin gereklidir?

SİSTEM
BELGELENDİRME
Akredite edilmiş katma değeri yüksek Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Patlamadan Korunma Dokümanı
30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlamakla yükümlüdür.

PKD’NİN AMACI NEDİR VE NE ZAMAN HAZIRLANMALIDIR?

PKD çalışmasının amacı; patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, olası bir durumda patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almaktır. Bu düşünce ile yola çıktığımızda patlamadan korunma dokümanı, patlama tehlikesi olan faaliyetler başlamadan önce hazırlanmalıdır.
PKD sadece denetim kapsamında gelecek müfettişlere gösterilmesi gereken bir belge olarak düşünülmemelidir. Aynı zamanda çalışanların can güvenliğini sağlamak ve iş yerindeki maddi hasarı en aza indirmek için tehlike ve riskleri analiz eden proaktif bir metoddur.
Son zamanlarda PKD talebindeki artışın sebeplerine de değinmemiz gerekirse; aslında çoğu kurumsal firmada önceden hazırlanmış bir PKD bulunmaktadır. Fakat bu dökümanlardaki patlayıcı ortam hesapları ve sınıflandırmaları büyük çoğunlukla Avrupa Birliği’nin talep ettiği “ZONE” (IEC 60079-10/1,2) hesaplama sistemine göre yetersiz kaldığından bu çalışmaların yenilenmesi gerekmektedir. Talepteki artışın en önemli sebebi bu gerekliliktir diyebiliriz.
Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir. İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,
Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,
Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,
Bu kapsamda talep edilmesi halinde, belirlenen Zone (Bölge) içerisinde kalan Exproof ekipman uygunluğu hizmetimizde mevcuttur. Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.
• LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesisleri,
• Kimyasal analiz laboratuvarları,
• Boya ve tiner imalathaneleri ve bunların kullanıldığı iş yerleri,
• Un, şeker, nişasta gibi organik patlayıcı tozlar ortaya çıkaran iş yerleri,
• Boya işlemi yapılan, üreten, depolayan işletmeler,
• Ham deri imalathaneleri,
• Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ imalathaneleri,
• Kâğıt fabrikaları

Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.

İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMÜ

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını ve gerekli ölçümlerin yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.
20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğince, işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, Türk akreditasyon kurundan 17025 yeterliliği ve İSGÜM iş hijyeni laboratuarı yeterliliğine sahip laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.
Times Uluslararası Belgelendirme olarak, iş sağlığı ve güvenliği olarak TS EN ISO 17025 standardı kriterlerine uygun olarak aşağıda belirtilen ölçümleri gerçekleştirilmesinde size yardımcı  olacaktır.
• Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
• Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçüm

• Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
• Ortam Toz Ölçümü

• El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
• Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
• Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
• Aydınlatma Ölçümü
• Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)

EĞİTİMLER
Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değer sistemlerini ve inançlarını olumlu etkiler ve her açıdan hayata bakışımızı belirler. Belki bütün bunlardan daha da önemlisi , kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, kendi ailesine sağlayacağı imkân ve itibarı belirler. Bu sebeple yöneticilerin üzerinde durduğu ve sektörlerinde var olabilmeleri için üzerinde durmaları gerektiği en önemli konu eğitimdir

Ülkemizde eğitim faaliyetleri dış etkenler ve işletme içi şartların zorlaması nedeniyle son zamanlarda önemli bir fonksiyon haline gelmiştir. Hızla değişen çevreye uyum sağlamak şirketlerin sorumluluğudur.

Bunun sağlanması için işletmeler şirket içi ve şirket dışı eğitimlerine önem vermek durumundadırlar.

Eğitime önce yöneticilerin eğitimiyle başlanmalı, bu kültürün çalışanlara aktarılması gerekmektedir.

Böylece işletme, gelen talepleri karşılayabilecek potansiyele sahip olabilecektir.

Benimseyeceğiniz ‘ Yaşam Boyu Öğrenme’ felsefesi sizin ve şirketinizin gelişmesi için önemli bir başarı basamağıdır.

Bu felsefe çerçevesinde; Times Uluslararası Belgelendirme sektör tecrübesini sizlerle paylaşmaya hazır.

Tahribatsız muayene (Non-destructive testing, kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan malzeme ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan muayene türüdür.

Tahribatsız muayene malzemelerin içerisinde görünmeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyine açık süreksizliklerin tespitinde kullanılır. Ferritik ve östenitik çelikler, nikel alaşımları, alüminyum alaşımları, titanyum alaşımları , bakır alaşımlarının malzemenin karakteristikleri ve uygulama alanlarının imkanlarına göre, yüzey kusurlarının muayenesinde görsel muayene VT (ISO 17637), manyetik partikül MT (ISO 17638), Penetrant test PT (ISO 3452-1); iç kusurların muayenesinde ferritik ve östenitik çelikler, alüminyum alaşımları, nikel ve bakır alaşımları ve titanyum alaşımlarında Radyografik test RT (ISO 17636) ve ultrasonik test UT (ISO 17640) uygulanmaktadır.

Hemen Başvur
Tahribatsız Muayene Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan metal yüzeylerdeki boya kalınlığı ölçmede, bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, monteli parçaların durum tespitlerinde kullanılmaktadır.

Tahribatsız Muayene ve Kaynaklı İmalat, Kaynak üretimde önemli rol oynayan bir üretim yöntemidir. Basit konstrüksiyonlardan riskli konstrüksiyonlara, merdivenler, binalar, çelik yapılar, vinçler, köprüler, boru hatları, basınçlı kaplar, taşıma ve kaldırma ekipmanları gibi konstrüksiyonların imalatının önemli bir kısmını oluşturur. Bu sistemlerde kaynaklı imalat kalitesi çok kritik bir unsurdur ve tahribatsız muayene kaynaklı birleştirmelerin kontrollerinde çok önemli role sahiptir.

Tahribatsız Muayene Yöntemeleri hammadde, yarı mamül ve mamül malzemeler üzerinde uygulanabildiği gibi işletme esnasında çalışmayı durdurmadan gerekli testlerin yapılmasınada olanak tanır. Tahribatsız oluşu nedeni ile daha hızlı ve ekonomiktir. Test sonuçları çoğu zaman sistem durdurulmadan test esnasında alındığı için kısa sürede müdahale imkanı tanır.

NDT yöntemlerinden biri için en iyi yöntem demek uygun değildir. Kullanım yerine göre uygun olan yöntem belirlenmelidir.

Times Muayene bünyesindeki Makina, Malzeme ve metalürji mühendisleri, kalibre edilmiş kontrol araçları ile size kaliteli bir hizmet sunar.

Times Muayene tarafından uygulanan tahribatsız muayene yöntemleri ;

1) Görsel Muayene ( VT )
Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir.

Gözle muayene çok basit bir metot olarak görünse de kendine özgü incelikleri vardır. Genellikle bir başka tahribatsız muayene metodunun uygulanmasından önce yapılması gereken bir çalışmadır. Zaten diğer tahribatsız muayene yöntemleri için hazırlanmış uygulama standardlarının çoğunda da öncelikle gözle muayene yapılması ve bulguların kaydedilmesi istenir

2) Manyetik Parçacık Metodu ile Muayene ( MT )
Bu yöntem Ferromanyetik malzemelerin yüzey süreksizliklerinin tespitinde kullanılır. Bunun için malzemeye bir manyetik alan ve süreksizliklerin üzerinde oluşan kaçak alana karşı duyarlı manyetik toz uygulamak gerekir. Toz, parça yüzeyinde kaçak alan tarafından tutularak görünür ve belirgin hale gelir.

3) Sıvı Penetrant Metodu ile Muayene ( PT )
Bu yöntem gözeneksiz malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini tespit etmek için kullanılır. Girici boya (Penetrant) temiz bir yüzeye uygulandığında, yüzey süreksizliğinin içine kılcal (kapiler) etki ile nüfuz eder. Yeterli bir nüfuzuyet süresinden sonra boyanın fazlası yüzeyden temizlenir. Yüzey süreksizliğine girmiş olan boya, genellikle bir emici (developer) yardımı ile yüzeye geri çekilir ve parça yüzeyinde görünür bir belirti oluşturur.

4) Ultrasonik Muayene ( UT )
Bu yöntemde hataların tespiti için ultrasonik ses demeti kullanılır. Kullanılan sesin frekansı 0,2-25 MHz arasındadır. Burada Hz frekansın birimi olup saniyedeki bir titreşime eşittir. Ultrasonik test malzeme içinde yayılan ses demetinin, akustik empedansda (Malzemenin sesin yayılmasına karşı gösterdiği direnç) meydana gelen değişim sonucu kısmen veya tamamen yansıması prensibine dayanmaktadır.
Yüksek frekanslı ses, elektrik enerjisini mekanik enerjiye, mekanik enerjiyide elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğine sahip bir piezoelektrik kristal yardımı ile malzeme içine gönderilmektedir. Algılanan yankılar katod ışını tüpünde görünen elektrik sinyallerine dönüşür. Bugünkü teknoloji sayesinde bunlar bilgisayar ekranlarında digital sinyaller halinde görülmektedir.

5) Radyografik Muayene ( RT )
Radyografi yönteminde nüfuz edici kısa boylu Radyasyon dalgaları kullanılmaktadır. Kontrol edilecek olan malzeme içindeki yoğunluk farklılıkları sayesinde hata tespitleri yapılır. Malzeme üzerine gönderilen ışın genellikle film üzerine yansıtılır. Malzeme içindeki yapı bozuklukları nedeni ile farklı miktarda soğurulan ışınların yansımalarıda farklı görüntüler oluşur. Gerçekte film üzerine yansıyan görüntü malzemeden geçen ışının yarattığı Gölge görüntüsüdür.
Endüstriyel anlamda radyografi içsel hataların tespitinde kullanılacak en uygun yöntemdir.

Tahribatsız Muayene ‘de faaliyet alanlarımız

Otomotiv (Gövde ve Gövde kaynakları, Motor, Aktarım Ekipmanları, Emniyet parçaları ve yarı bitmiş mamuller)

Enerj Santralleri (Gaz/Buhar/Rüzgâr Türbinleri, Yakıt Tankları, Yüksek Enerji Boruları & Bileşenleri, Kazanlar ve Bileşenleri)

Petrol / Gaz (Boru hatları, Kimyasal Tanklar)

Demiryolları (Lokomotif Motor Kontrolü, Ray Kontrolü, Aks Kontrolü, Tekerlek Kontrolü, Vagon Kontrolü)

Demir Çelik ve Konstrüksiyon (Çelik Konstrüksiyon, Borulama, Kalıpçılık, Gemi Endüstrisi)

Endüstriyel Alanda (Kumlama, Boya, Kaplama ve İzolasyon Kontrolleri)

Üretim Parçaları (Talaşlı İmalat, Dövme, Döküm, Haddeleme)

Depolama Tankları ve Basınçlı Kaplar

Kalınlık Ölçümleri ve Laminasyon Kontrolleri

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız

Sohbete Başla
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz
Merhaba, Times Belgelendirmeye hoş geldiniz size nasıl yardımcı olabiliriz ?
Hemen Ara