İş Hijyeni – Ortam Ölçümleri

İşyeri Ortam Ölçümleri: İSG Mevzuatına göre İşverenler yaptırmak zorunda olduğu işlemlerdendir. İşverenler çalışanlarını iş yerlerinde bulunan ve kullanılan maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden korumak zorundadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. maddesine göre işverenler, işyeri çalışma ortamında ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” 5 inci maddesine göre; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

Firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

Ortam Ölçümleri;
• Toz ölçümü,
• Gürültü ölçümü,
• Titreşim ölçümü,
• Kimyasal maddelerin havada bulunma miktarının ölçümü
• Termal konfor ölçümü,
• Uçucu organik maddelerin ölçümü başlıkları altında değerlendirilir.

Kişisel Maruziyet Ölçümleri;
• Kişisel toz maruziyeti ölçümü,
• Kişisel gürültü maruziyeti ölçümü,
• Kişisel titreşim maruziyeti ölçümü,
• Kişisel gaz maruziyeti ölçümü,
• Solunabilir maksimum toz ölçümü,
• Bireysel uçucu organik maddelerin kişisel maruziyet miktarının ölçümü altında değerlendirilir.

İş Yeri Ortam Ölçümleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte belirtildiği gibi;
• Düşük risk taşıyan iş yerlerinde en geç 6 yılda bir,
• Orta seviyede risk taşıyan iş yerlerinde en geç 4 yılda bir,
• Yüksek risk taşıyan iş yerlerinde en geç 2 yılda bir ortam ölçümlerinin tekrarlanması gerekmektedir.
Fakat bu süreler statik durumlar içindir. İşletmenin risk değerlendirmesinin baştan yapılmasını gerektirebilecek, kaza, yeni nitelik ve özelliklerde ekipman alımları, binada yapılan değişiklikler neticesinde tekrar ölçüm yapılması gerekmektedir.