Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4
 1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

 1. Birimler

Zorunlu Birimler

17UY0298-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite

 Seçmeli Birimler

17UY0298-4/B2: Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri

17UY0298-4/B3: Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler 

 1. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

 1. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

– Personel Belgelendirme Başvuru Formu

– Başvurulan sınav için sınav ücretinin yatırıldığını gösteren belge

– Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi 

 1. Belgelendirme Dokümanları

Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve TİMES BELGELENDİRME Prosedürleri uygulanacaktır. 

 1. Belgelendirme Dili

Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. 

 1. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

Personel Belgelendirme Müdürümüz tarafından yapılır 

 1. Sınav Türü

Teorik + Performans 

 1. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Bilgisayar, Görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi, kamera, projeksiyon cihazı), Hesap makinesi, İletişim araçları (telefon, telsiz vb.), Ofis araç ve gereçleri (makas, maket bıçağı, zımba vb.), Ofis ekipmanları (fotokopi makinesi, faks, tarayıcı vb.), Satış kiti (el terminali, POP malzemesi ve POS cihazı, tanıtım CD’si, broşür, katalog, numune, fatura, sözleşme, seyahat/iş programı vb.), Ticari belgeler (irsaliye, fatura, vb.) 

 1. Teorik Sınav

A1, B2, B3 ölçme ve değerlendirme sınavında; 4 seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanmalıdır. 15 soru sorulur, soru başına 1,5 dk süre verilir, başarı için %70 doğru cevap gerekir.

Teorik sınav cevap kâğıtlarının puanlandırılması cevap anahtarı kullanılarak yapılır ve her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilerek, veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır. 

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite T1 70 15 1,5 dk
B2 Karayolu Taşımacılığı Araçları Alım – Satım İşlemleri T1 70 10 1,5 dk
B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler T1 70 5 1,5 dk

  

 1. Performansa Dayalı Sınav

B2, B3 birimlerine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi (soru başına)
B2 Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri P1 80 45 dk
B3 Satış Öncesi ve Satış Sonrası Hizmetler P1 80 45 dk

  

 1. Ölçme ve Değerlendirme:

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınavlara girer. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 1. Sınav Yeri

Firmamızın kendi sahaları ve anlaşma yaptığı merkezler.

Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir. Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir. Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır. Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için firmamız personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır.

 1. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı Değerlendirme Standardı
13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı (Seviye 4)

16UMS0519-4 / Satış Danışmanı (Seviye 4)

12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı (Seviye 4)

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4)

  

 1. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç firmamız web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir. 

 1. Belgenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Talep Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. 

 1. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. 

 1. Yeniden Belgelendirme

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

 1. 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
 2. Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
 3. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir. 

 1. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve TİMES BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını firmamıza iade etmekle yükümlüdür. 

 1. İtiraz ve Şikâyetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi firmamız web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde firmamıza teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir.

Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. TİMES BELGELENDİRME ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir 

 1. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur. 

 1. Diğer Şartlar

Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Belgelendirmeye hak kazanmak için A grubu zorunlu yeterlilik birimleri ve B grubu seçmeli yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.                                                                                                                 

Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir. Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir. Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır. Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi firmamız tarafından sağlanır.

 

 1. Programa spesifik şartlar

Programa ait spesifik şart bulunmamaktadır.