Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 4
 1. Belgelendirme Programının Amacı

Bu program, 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 

 1. Birimler

Zorunlu Birimler

17UY0333-5/A1: İSG, Çevre ve Kalite

17UY0333-5/A2: Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu

17UY0333-5/A3: Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi 

Seçmeli Birimler

Bu programın seçmeli birimleri yoktur. 

 1. Programa Katılmak için Ön Şartlar

Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.

 1. Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Aday Başvuru Formu
 • Başvurulan Sınav İçin Sınav Ücretinin Yatırıldığını Gösteren Dekont
 • Personel Belgelendirme Belge Kullanım Sözleşmesi 
 1. Belgelendirme Dokümanları

Adayların belgelendirilmesinde, ilgili belgelendirme standart ve kodları ve firmamız prosedürleri uygulanacaktır.

 1. Belgelendirme Dili

Sınav dili Türkçe veya İngilizce olacaktır. 

 1. Sınav Başvurusunun Değerlendirilmesi

Adayın sınav başvurusunun değerlendirmesi Personel Belgelendirme Müdürümüz tarafından yapılır.

 1. Başvurusunun Değerlendirilmesi

Teorik + Performans 

 1. Sınavda Kullanılabilecek Malzeme ve Ekipmanlar

Bilgisayar, Görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi, kamera, projeksiyon cihazı), Hesap makinesi, İletişim araçları (telefon, telsiz vb.), Ofis araç ve gereçleri (makas, maket bıçağı, zımba vb.), Ofis ekipmanları (fotokopi makinesi, faks, tarayıcı vb.), Satış kiti (el terminali, POP malzemesi ve POS cihazı, tanıtım CD’si, broşür, katalog, numune, fatura, sözleşme, seyahat/iş programı vb.), Ticari belgeler (irsaliye, fatura, vb.) 

 1. Teorik Sınav

A1, A2 ve A3 birimine yönelik çoktan seçmeli (T1) teorik sınavında, her sorunun eşit değerde olduğu en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli sınav yapılır. Soru başına 1,5 dakika süre verilir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Her soru eşit puanlıdır.  Başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

 

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Soru Sayısı (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A1 İSG, Çevre ve Kalite T1 70 20 1,5 dk
A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu T1 70 20 1,5 dk
A3 Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi T1 70 20 1,5 dk

 

 1. Performansa Dayalı Sınav

A2, A3 birimlerine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

BİRİMLER Sınav Şekli Başarım Notu (en az) Sınav Süresi (soru başına)
A2 Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu P1 70 45 dk
A3 Emlak Satışı/Kiralama Süreci İşlemlerinin Yürütülmesi P1 70 45 dk

 

 1. Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

Belge almaya hak kazanmak için adayın, zorunlu alan olan A1, A2, A3 birimlerinin hem teorik hem de performans sınavlarından başarılı olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

 1. Sınav Yeri

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı Ulusal Yeterliğinde göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu TİMES BELGELENDİRME’ nin kendi sahaları ve anlaşma yaptığı merkezlerde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Sınav için başvuru sahibinin atölye imkânları kullanılabilir. Malzeme ve atölye imkânlarının kimin tarafından sağlanacağı sözleşmede belirtilir. Sınavın yapılacağı yerin, başvuru sahibi tarafından sağlanması durumunda;

Sınav sırasında kullanılacak ekipman ve diğer aletler başvuru sahibi tarafından sağlanacak ve bakımlı olmaları talep edilecektir. Sınav sırasında iş emniyeti ile ilgili alınması ve birbirini etkilemeyen güvenli bir sınav ortamının hazırlanması başvuru sahibi tarafından sağlanacaktır. Kontrollü şartlar sağlanmadıkça sınava başlanmayacaktır. Sınav esnasında ilgili belgelendirme standardının gereklerine uygunluğun sağlanması için firmamız personeli tarafından istenebilecek ilave gereksinimler karşılanacaktır. 

 1. Değerlendirme Kriteri

Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda sıralanmaktadır;

Belgelendirme Standardı Değerlendirme Standardı
13UMS0365-5 / Pazarlama Sorumlusu (Seviye 5)

16UMS0520-5 / Satış Sorumlusu (Seviye 5)

12UMS0267-5 / Satın Alma Sorumlusu (Seviye 5)

17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5)

 

 1. Belgelendirme

Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç firmamız web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir. 

 1. Belgenin Teslimi

Belgeler, belge sahibine imza karşılığı veya belge sahibinin talebi halinde, Aday Başvuru Formundaki adresine posta veya kargo ile gönderilir. 

 1. Yeterlilik Belgesinin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır. 

 1. Yeniden Belgelendirme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

 1. a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca çalıştığına dair resmi kayıt sunmak,
 2. b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) değerlendirme sonucu olumlu sonuç almak.

 Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

 1. Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.

 1. Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket

Belgeli kişinin talep formundaki beyanı, bu şartnamede belirtilen kurallar ve TİMES BELGELENDİRME Logo/Marka kullanımına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını firmamıza iade etmekle yükümlüdür.

 1. İtiraz ve Şikâyetler

Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi firmamız web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde firmamıza teslim eder veya faks, e-posta vb. ile gönderir. Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır. TİMES BELGELENDİRME ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 15 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.

 1. Ücret

Her belgelendirmeye yönelik ücretlendirme web sitemizde ücretler başlığında mevcuttur. 

 1. Diğer Şartlar

Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A grubu zorunlu yeterlilik birimleri olan A1, A2, A3 birimlerinin hem teorik hem de performans sınavlarından başarılı olması gerekmektedir.

Sınavlardan başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden/bölümlerden yeniden sınava girebilir. Bölümlerin herhangi birinden iki defa başarısız olan adayların tekrar sınavlara girebilmesi için sınavlarda başarısız olduğu bölüm/bölümler veya konu/konularla ilgili eğitim alması zorunludur.

Sınavın herhangi bir bölümünden üst üste 3 kez başarısız olan adaylar, yeni bir sınav başvurusu için alanı ile ilgili eğitim aldığını belgelemelidir. Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir. Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Uygulama sınavında adayların kullandığı test parçaları sınav esnasında görsel olarak kayıt altına alınır. Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi firmamız tarafından sağlanır.

 1. Programa spesifik şartlar

Programa ait spesifik şart bulunmamaktadır.